PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ügyvezető igazgatói állás betöltésére

Gomba Község Önkormányzata pályázatot hirdet ügyvezető igazgatói állás betöltésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony  keretében, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján és szerint:

Az önkormányzat által alapított GTÜ Gomba Község településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban GTÜ Kft.) (2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.) ügyvezető igazgatói munkakörének munkaviszony keretében történő betöltésére.

Az ügyvezető igazgató a munkáltatói jogkör gyakorlása mellett ellátja a gazdasági társaság ügyvezetését, amelybe beletartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy az alaptó okirat, szervezeti és működési szabályzat alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

Az ügyvezető igazgató feletti munkáltatói jogok:

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az ügyvezető igazgató munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, munkabérének, más személyi juttatásainak megállapításával és módosításával, munkájának értékelésével kapcsolatos, továbbá jogszabály vagy a társasági szerződés által meghatározott minden döntés.

Egyéb munkáltatói jogok: Az egyéb munkáltatói jogokat a gazdasági társaság okirata szerinti vezető tisztségviselő tekintetében a polgármester gyakorolja.

A munkakör megnevezése: ügyvezető igazgató (az Mt. 208. §-a alapján)

A beosztás megnevezése: ügyvezető igazgató

A jogviszony időtartama: 5 évre szóló munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével

Munkaidő: heti 40 óra

A jogviszony kezdete: 2024. július 8.

A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: 2024. július 8.

Az ügyvezető igazgató feladatai különösen:

A gazdasági társasági formában működő GTÜ Kft. teljes munkaidőben történő vezetése, képviselete, valamint az alapító okiratban megjelölt feladatok. Ennek keretében, a jogszabályi előírások megtartásával és a gazdasági társaság alapító okiratában, társasági szerződésében, valamint a szervezeti és működési szabályzatában (SzMSz) meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló gazdasági társaságot. Rendszeresen ellenőrzi, hogy a feladatok a jogszabályoknak, pénzügyi, egészségügyi és más szakmai előírásoknak megfelelően, határidőre és a cég érdekeinek megfelelően teljesüljenek. Gondoskodik az alapító önkormányzat által meghatározott célok elérésének elősegítéséről, a feladatok elvégzéséről, az önkormányzati tulajdonában álló, de a GTÜ Kft. üzemeltetésében lévő létesítmények üzemeltetéséről és hasznosításának növeléséről.

Az GTÜ Kft. munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása mellett folyamatosan ellenőrzi a munkaszerződésekben foglaltak betartását. A feladatok és hatáskörök konkrétabban a munkaszerződésben kerülnek megfogalmazásra.

A munkakör részét képező, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok különösen:

 • szerződések megkötése, kötelezettség vállalás, utalványozás,
 • a társaság iratainak kezelése, határozatok könyvének vezetése, iratbetekintés biztosítása,
 • mérleg és vagyonkimutatás elkészíttetése, számviteli szabályoknak megfelelő        gazdálkodás biztosítása,
 • minden év november 30. napjáig benyújtani a társaság üzleti tervéről szóló   előterjesztést az alapítónak,
 • az alapító döntés előkészítése, ügyviteli teendők ellátása, alapítói döntések         végrehajtásának szervezése, erről az alapító tájékoztatása,
 • a település és lakókörnyezet rendszeres tájékoztatása a társaság munkájáról,    tevékenységéről,
 • a társaság szervezetének irányítása, munkáltatói jogok gyakorlása az alapító             döntéseinek kereti között.
 • a vezető tisztségviselői feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződésben foglaltak

Munkabér: Az ügyvezető igazgató munkabérét Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítja meg.

Pályázati feltételek:

A GTÜ Kft. vezetőjének a vezetői megbízás (munkaviszony) betöltése érdekében kiírt pályázat az Mt. illetve a GTÜ Kft. társasági szerződése figyelembevételével

 • Legalább középfokú végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • B kategóriás vezetői engedély,
 • a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség annak esedékességekor történő teljesítése (a pályázónak a megbízási jogviszony létesítését követő 30 napon belül, illetve az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatai,
 • a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • szakmai, vezetői program,
 • motivációs levél,
 • orvosi igazolás a munkakör betöltésére való alkalmasságról.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú végzettség,
 • önkormányzati vagyonhasznosítási, településüzemeltetési területen szerzett közép- és/vagy felsővezetői gyakorlat, szakmai tapasztalat,
 • beszerzésekben való jártasság, pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat,
 • meglévő vagy megszerzett helyismeret.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes, önálló munkavégzés,
 • menedzsment szemlélet,
 • gyakorlatiasság,
 • kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
 • megbízhatóság, szakmai elhivatottság,

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívásnak Gomba Község Önkormányzata honlapján történő közzétételét követően legkésőbb 2024. június 17. napjáig, azzal, hogy a Képviselő-testület a beérkezett pályázatokat 2024. július 4. napjáig bírálja el.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati felhívás – a Képviselő-testület határozatának felhatalmazása alapján megjelenik

 • tulajdonos önkormányzat honlapján,
 • egyéb álláskeresési portálon,

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gomba Község Önkormányzatához, 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. címre történő megküldésével, vagy személyesen, lezárt borítékban Gomba Község Önkormányzatához címezve, Lehota Vilmos polgármesternél leadva lehet.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázat tárgyát: ügyvezető igazgatói pályázat, GTÜ Nonprofit Kft.