Víziközmű hálózatra történő csatlakozás

Az önkormányzat tulajdonában lévő vezetékes ivóvíz- és szennyvízcsatoma-hálózatra történő utólagos csatlakozásként a lakossági felhasználók és gazdálkodó szervezetek érdekeltségi egységenként közművesítési hozzájárulást kötelesek fizetni.

A közművesítési hozzájárulás alapja az érdekeltségi egység.

A víziközmű-hálózatra történő csatlakozási költségeket (tervezés, kivitelezés, stb.) a közművesítési hozzájárulás nem tartalmazza.

A lakossági felhasználó és a gazdálkodó szervezet a meglévő víziközmű-hálózatra történő utólagos csatlakozást a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vhr.) 55. §-a alapján a közműszolgáltatónál kezdeményezheti (DAKÖV Kft.).

A lakossági felhasználó és a gazdálkodó szervezet Gomba Község Önkormányzatánál kérelmezheti a közszolgáltatóhoz benyújtandó, közműfejlesztési hozzájárulás/közművesítési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó igazolás kibocsátását figyelemmel arra, hogy a közműszolgáltató vizsgálja a vhr. 55. § (2) bekezdése b) pontja alapján a közműfejlesztési hozzájárulási kötelezettség fennállását.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező személyi adatait (név, lakcím, születési helye és ideje, anyja neve)
 • nem magánszemély kérelmező esetén az elnevezést, székhelyét, adóigazgatási azonosító számát, a képviselő nevét
 • a kérelmező elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím)
 • érintett ingatlan címe. helyrajzi száma
 • érdekeltségi egységek száma
 • egyértelműen megjelölni hogy ivóvíz-, vagy szennyvíz-hálózatra kíván csatlakozni a kérelmező

Szükséges okiratok, mellékletek:

 • hiánytalanul kitöltött kérelem

Az ügyintézés lépései:

 1. Kérelem nyomtatvány kitöltése (honlapról letölthető vagy személyesen átvehető)
 2. Az előírt mellékletek csatolása
 3. Kérelem benyújtása:
 • természetes személyek esetében ügyfélkapun keresztül, postai úton, elektronikusan, vagy személyesen az ügyfélfogadási időben,
 • gazdálkodó szervezetek esetében kizárólag elektronikus úton.

4. Határozat átvétele postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési idő: 8 nap

A közművesítési hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem személyhez, hanem az érdekeltségi egységhez kötődik, a jogosultság az új tulajdonost, használót is megilleti.

Az elkészült víziközmű-hálózatra történő csatlakozás üzembe helyezését a lakossági fogyasztónak, vagy gazdálkodó szervezetnek a víziközmű-szolgáltatónál kell kezdeményeznie.

A lakossági fogyasztó, vagy a gazdálkodó szervezet a hozzájárulás összegét — a határozat jogerőre emelkedését követően — 15 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. A 15 napos határidőre történő megfizetés alól mentesül az, aki részére részletfizetési kedvezmény biztosított.

Közművesítési hozzájárulás ivóvíz hálózatra csatlakozásnál 40.000,- Ft + ÁFA (50.800,- Ft)

Közművesítési hozzájárulás szennyvízhálózatra való csatlakozásnál: 250.000,- Ft + ÁFA (317.500,-)

Letölthető mellékletek: