Közterület foglalás

Gomba község közigazgatási területén, a közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezését, a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 18/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „rendelet”) szabályozza.
A rendelet értelmében a közterület rendeltetéstől eltérő használata közterület-használati engedély alapján történhet, különösen:

 • épület, építmény elhelyezésére,
 • az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek céljára,
 • távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, előszállítási láda, kirakatszekrény elhelyezésére,
 • építőanyag, tüzelőanyag, építési munkával kapcsolatos eszköz elhelyezésére,
 • kereskedelmi és egyéb szolgáltató, cirkuszi és mutatványos tevékenységre, árusító eszközre, berendezésre,
 • film-, és televízió felvétel készítéséhez elfoglalt területre,
 • vendéglátó ipari előkert, terasz céljára,
 • szállítás vagy árurakodás céljára, ha annak időtartama a 24 órát meghaladja,
 • kiállítás, vásár, fesztivál, alkalmi rendezvény (továbbiakban: rendezvény) céljára, szórakoztató, művészeti tevékenységre,
 • tűzijátékra,
 • személy-, áruszállítás állomáshelyének igénybevételére és
 • üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli gépjármű elhelyezésére
 • közterületi reklám, reklámhordozó, információhordozó létesítésére, a közterület reklám-, hirdetési célú igénybevételére

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező nevét/megnevezését,
 • lakcímét/székhelyét,
 • magánszemély esetén a születési helyét, idejét, anyja nevét,
 • jogi személy esetén a cégjegyzék számát, adószámát,
 • valamint a közterület-használat célját, módját, időtartamát, pontos helyét,
 • az igénybe venni kívánt terület nagyságának meghatározását,
 • a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat tartalmát.

Szükséges okiratok, mellékletek:

 • a  helyszínt, a közterületre kihelyezendő árusítóeszközt, vagy reklám-, hirdetőberendezést ábrázoló méretezett grafika, tervrajz, fotó
 • beazonosításra alkalmas vázrajz, térképkivonat,
 • tevékenység végzésére jogosító okirat másolata.
 • reklám-, hirdetőberendezés esetén meg kell adni a létesítést engedélyező határozat számát (építési engedély, vagy településképi bejelentés)

Az ügyintézés lépései:

 1. Kérelem nyomtatvány kitöltése (honlapról letölthető vagy személyesen átvehető)
 2. Az előírt mellékletek csatolása
 3. Kérelem benyújtása:
 • természetes személyek esetében ügyfélkapun keresztül, postai úton, elektronikusan, vagy személyesen az ügyfélfogadási időben,
 • gazdálkodó szervezetek esetében kizárólag elektronikus úton.

4. Határozat átvétele postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési idő: 8 nap

A közterület-használati engedély nem mentesíti kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott szakhatósági engedélyek beszerzése alól.

Önkormányzatunk a hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül érintkezik az fenti előírások szerinti gazdálkodó szervezetekkel.

Letölthető nyomtatványok: